Expositie ‘Herstel, Groei en Vernieuwing’ 1940-1965

Landbouw1

 De expositie is tot 1 november te zien in ons museum.

De wederopbouw van Nederland in de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse geschiedenis. Het was een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Dit geldt niet alleen voor architectuur en stedenbouw uit deze periode, maar zeker ook voor de vele ruilverkavelingen en de ontginning van nieuw land. Onder minister Mansholts moto ‘Nooit meer honger!’ zijn grote delen van Nederland leterlijk op de schop gegaan. De expositie laat in fantastische kaartbewerkingen en een doorlopende tijdlijn zien wat dit betekend heef voor het Nederlandse cultuurlandschap. De acht landelijke gebieden die door de Rijksoverheid zijn geselecteerd in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte, zijn hierbij als toonbeelden gebruikt. 

expoNa de Tweede Wereldoorlog was het voor iedereen in Nederland duidelijk: de toekomst moest beter zijn. De wederopbouw en de industrialisatie kregen een tegenhanger op het platteland. De Hoeksche Waard ging daarbij voorop en had een voorbeeldfunctie voor de rest van het land.  Begin 60'er jaren startte in de Hoeksche Waard de eerste grote ruilverkaveling. Het gehele gebied ging op de schop. De polders werden ontgonnen, de ontwatering verbeterd en veel boerderijen werden uit de dorpen verplaatst naar de buitengebieden. De ruilverkaveling in de Hoeksche Waard was daarmee een voorbeeld voor alle volgende ruilverkavelingen in Nederland. Met het oog op de eigen voedselvoorziening en de export richtte de rijksoverheid zich op verbetering van de agrarische productiestructuur. Bestaand cultuurlandschap werd doelmatiger benut en minderwaardige grond omgetoverd tot vruchtbaar land. In de tentoonstelling 'Herstel, Groei & Vernieuwing, in de periode 1940-1965' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is goed te zien hoe in de naoorlogse jaren nieuwe ontwikkelingen mogelijk werden en welvaart kon ontstaan. Het platteland veranderde in hoog tempo en de metamorfose was ongekend. Het ging niet alleen om een cultuurtechnische vernieuwing, maar net zo goed om een mentaliteitsverandering. De plattelandsbevolking moest mee in deze moderniseringsgolf. Om boeren te overtuigen van de noodzaak en de voordelen van het nieuwe boeren, werden er voorlichtingsfilms gemaakt. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening schetste in die films een rooskleurig beeld van hoe het moderne boerenbedrijf eruit zou gaan zien. En wat de positieve gevolgen zouden zijn als de boeren meededen aan de ruilverkaveling.

Doel van de Ruilverkaveling Hoeksche Waard. 

ruilverkavelingBezint men zich op middelen om de geconstateerde gebreken op te heffen, dan blijkt dit geheel buiten de macht van de afzonderlijke boeren te liggen: zelfs in porder verband IS dil met mogelijk. De mgelanden van een aantal polders zullen de handen ineen moeten slaan om deze verbetering tot stand te kunnen brengen. Behoudens voor enkele verbeteringen van beperkte aard, kan men zeggen, dat ruilverkaveling veruit als het beste en voor belanghebbenden finan- cieel het meest voordelige middel moet worden gezien om tot een betere ver- kaveling, ontsluiting en ook waterbeheersing te komen. Er kunnen zo nodig nieuwe wegen worden aangelegd en bestaande wegen worden aangepast aan het toenemende, plaatselijke landbouwverkeer. Grillig verlopende watergangen liggende duikers worden aangepast. percelen zoveel mogelijk aaneengesloten worden tot goede gebruikskavels. Daar- door worden bovendien vele kilometers kavelsloten en bedrijfspaden overbodig en kunnen worden opgeruimd kunnen rechtgetrokken, te nauwe verruimd, daarin Van veel belang is, dat de verspreide Het is vrijwel uitgesloten deze verbeteringen zonder ruilverkaveling tot uit- voering te brengen en zover dit wel mogelijk is, wordt dit veel kostbaarder. De economische nadelen, verbonden aan ongunstige verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing worden door de boeren steeds duidelijker onderkend. Tijdverlies door onnodig veel rijden, bemoeilijking van de mechanisatie, ondoelmatig of onvoldoende doelmatig gebruik van de grond, een onvoldoende arbeidseffect e.d. gaan nu en vooral in de toekomst steeds zwaarder gelden. Dat de landbouwers thans het nut van ruilverkaveling goed inzien, blijkt wel uit het groot aantal aangevraagde ruilverkavelingen en de overwegend zeer gun- stige resultaten van de stemmingen. Wat men alléén gezamenlijk kan doen,moet men eensgezind doen. In aller belang.    

(bron Ruilverkavelingscommissie Hoeksche Waard)

Contactgegevens


Tiengemeten 19a

3284 BE Zuid-Beijerland

0186 660 236

(tijdens openingsuren 10.30 - 16.30)

info@landbouwmuseumtiengemeten.nl

Privacy statement

 

Arrangementen

Boekingskantoor: Tiengemeten 19a

3284 BE Zuid - Beijerland

Geopend op werkdagen: 09.00 - 17.00

Tijdens de winterstop gesloten

tot 1 april 2020

 info@landbouwmuseumtiengemeten.nl